Land van Cuijk

‹ Terug naar portaal

Inleiding.

SlaBox hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SlaBox houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat da beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SlaBox zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van dit Privacy Reglement, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretaris SlaBox

Adres: Adriaan van Ostadestraat 10 5831BS Boxmeer

Email: van.lankveld@ziggo.nl

Telefoon:         0485–574623

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door SlaBox verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Onderlinge informatie t.b.v. vrijwilligers
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
 • Het versturen van nota’s
 • Inschrijven voor activiteiten
 • Het bijhouden van een vrijwilligerslijst.
 • Bijhouden van een archiefinformatie van SlaBox.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en/of email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een vrijwilligerslijst.

Activiteitenoverzichten, verslagen en foto’s van evenementen worden geplaatst op een openbaar deel van de website www.maasheggen.nl

Verstrekking aan derden.

SlaBox deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen.  Voorts kan SlaBox persoonsgegevens delen met derden, indien u daartoe schriftelijk toestemming verleent. SlaBox verstrekt geen gegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn.

SlaBox bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo

hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SlaBox van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de

toezichthoudenede autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vastgesteld door het bestuur van SlaBox.

12-11-2018.