Land van Cuijk

‹ Terug naar portaal

Gedragscode Vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer.

Deze  gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox), die samen met andere vrijwilligers werkzaamheden verrichten voor deze organisatie, die met kinderen werken tijdens de begeleiding van jeugdactiviteiten en bij de begeleiding van de cursisten tijdens workshops heggenvlechten. Zij dienen deze gedragscode te kennen en daar naar te handelen.
De gedragscode is gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen de vrijwilligers, tussen vrijwilliger en  kinderen/ jongeren en hun begeleider(s) te verkleinen.
De gedragscode bevat voorschriften voor het handelen.
De vrijwilliger is bereid om eventueel de eigen houding en reactie ter discussie te stellen.
Als vrijwilliger bewaak je de toepassing van deze gedragscode.

 1. Veilige sfeer.
  Als vrijwilliger bij Slabox draag je mede zorg voor een prettige werksfeer waarbinnen elke andere vrijwilliger/stagiaire/jongere/kind/extern contact, zich veilig en gerespecteerd voelt.
  Als vrijwilliger behandel je de ander op een waardige, respectvolle manier en maak je daarbij geen onderscheid in ras, religie, seksuele geaardheid, afkomst en cultuur. Bij jongeren houd je rekening met een verschil in belevingswereld.
   
 2. Benadering.
  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering in woord en gedrag ten opzichte van de andere vrijwilliger(s), stagiaires, jongeren/kinderen of extern contact. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn nooit geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
   
 3. Transparantie in handelen.
  De vrijwilliger voorkomt dat hij/zij in een positie komt waarin sprake zou kunnen zijn van een schijn van mogelijk seksueel onaanvaardbaar gedrag.
  De vrijwilliger gaat altijd samen met een andere vrijwilliger aan het werk als dat plaatsvindt met een jongere of kind waarbij de vrijwilliger ervoor zorgt dat hij/zij gezien kan worden door de andere vrijwilliger.
   
 4. Bescherming.
  De vrijwilliger beschermt de jongeren/kinderen naar vermogen tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling, machtsmisbruik en seksueel misbruik door andere vrijwilligers, andere jongeren/kinderen, docenten en medebegeleiders. De vrijwilliger ziet er op toe dat deze gedragscode door alle betrokkenen wordt nageleefd. De vrijwilliger kan in situaties, waarbij hij/zij dat nodig acht, handelend optreden zodat ongewenst gedrag niet (meer) kan plaatsvinden.
   
 5. Melding.
  Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode maakt hij/zij daar altijd melding van bij een van de bestuursleden van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer.
   
 6. Privacy
  De vrijwilliger neemt de privacy van de anderen in alle opzichten in acht en brengt geen privacygevoelige informatie over andere vrijwilligers, stagiaires, jongeren of kinderen en externe contacten naar buiten via media, mail, sociale media, WhatsApp of andere communicatiemiddelen.
   
 7. Oplossen.
  In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, handelt de vrijwilliger in de geest van de gedragscode. Zo mogelijk lost de vrijwilliger samen met een andere begeleider, docent of vrijwilliger de ontstane situatie op. Of hij neemt onmiddellijk contact op met een van de bestuursleden van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer.
   
 8. Jongeren.
  Als de vrijwilliger werkt met jongeren of kinderen bepaalt het werkterrein en de werksoort het aantal begeleiders, maar er zullen altijd minimaal twee begeleiders aanwezig  zijn.

Boxmeer, 04 oktober 2022.